16 Temmuz 2014 Çarşamba

İNGİLİZCE CÜMLELER | Türkçe OKUNUŞLARI ve ANLAMLARI


İNGİLİZCE CÜMLELER | Türkçe OKUNUŞLARI ve ANLAMLARI

HURRY -- HARİ -- acele etmek
BE HUNGRY -- Bİ HANGRİ -- acıkmak
EXPLAİN -- İK'SPLEYN -- açıklamak
OPEN -- OUPIN -- açmak
SWİTCH (TURN) ON -- -SVİC (TÖ:N) ON -- -açmak (ışık)
FORGİVE -- FI'GİV -- affetmek
CRY -- -- KRAY,Vİ:P -- ağlamak
BELONG TO -- Bİ'LONG TU -- -ait olmak
TAKE -- -- TEYK -- almak
UNDERSTAND -- -ANDI'ST END -- -anlamak
AGREE -- A'GRİ: -- anlaşmak
LOOK FOR -- LUK FO: -- aramak
SEARCH,SEEK -- -SÖ:Ç Sİ:K -- araştırmak
FALL İN LOVE -- FOL İN LAV -- -aşık olmak
SHOOT -- ŞUUT -- ateş etmek
JUMP -- -- CAMP -- atlamak
THROW -- TROU -- atmak
STAND UP -- STEND AP -- ayakta durmak
ADJUST -- I'CAST -- ayarlamak
SEPARATE -- SEPIREYT -- ayırmak
LEAVE -- -- Lİ:V -- -- ayrılmak
BET -- -- BET -- -- bahse girmek
FAİL -- FEYL -- başaramamak
SUCCEED -- SIKSİD -- başarmak
HAPPEN -- HEPİN -- başına gelmek
START,BEGİN -- STA:T, Bİ'GİN -- başlamak
WAİT -- VEYT -- beklemek
LOOK LİKE -- LUK LAYK -- benzemek
KNOW -- NOU -- -- bilmek
GET ON -- -- GET ON -- binmek (oto)
FİNİSH,END -- FİNİŞ,END -- bitirmek
DROWN -- -- DRAUN -- boğulmak
PAİNT -- PEYNT -- boyamak
FİND -- -- FAYND -- bulmak
MEET -- Mİ:T -- -- buluşmak
GROW -- GROU -- büyümek
BORE -- BO: -- -- canını sıkmak
ANSWER,REPLY -- A:NSİ,Rİ'PLAY -- -cevap vermek
CALL -- -- KO:L -- çağırmak
WORK -- VÖ:K -- -- alışmak
PLAY -- -- PLEY -- -- çalmak (müzik)
STEAL -- STİIL -- çalmak,aşırmak
PULL -- PUL -- -- çekmek
DRAW -- DRO: -- -- çizmek
DİSTRİBUTE -- Dİ'STRİBYU:T -- -dağıtmak
DİVE -- -DAYV -- dalmak (deniz)
CONSULT -- -- KİN'SALT -- danışmak
İNVİTE -- -- İN'VAYT -- davet etmek
CHANGE -- -- ÇEYNC -- değiştirmek
TRY -- -TRAY -- -- denemek
CONTİNUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
NOTİCE -- NOUTİS -- dikkat etmek
WİSH -- VİS -- -- dilemek
LİSTEN -- -- LİSIN -- dinlemek
REST -- -REST -- -- dinlenmek
BORN -- BO:N -- -- doğmak
TOUCH -- -- TAÇ -- -- dokunmak
FİLL -- -FİL -- -- doldurmak
TURN -- TÖ:N -- dönmek
FİGHT -- -FAYT -- dövüşmek
STOP -- -STOP -- durmak
FALL -- FOL -- düşmek
THİNK -- -TİNK -- düşünmek
ADD -- -ED -- eklemek
GET -- GET -- elde etmek
ORDER -- -O:DI -- emretmek
WORRY -- VÖRİ -- endişe etmek
POSTPONE -- -- Pİ'POUN -- ertelemek
BLOW -- -BLOU -- esmek (rüzgar)
EFFECT -- I'FEKT -- etkilemek
MARRY -- MERİ -- -- evlenmek
PASS -- -PAS -- geçmek
DEVELOP -- -- Dİ'VELIP -- geliştirmek
COME -- KAM -- gelmek
REJECT -- -Rİ'CEKT -- geri çevirmek
RETURN -- Rİ'TÖ:N -- geri dönmek
BRİNG -- -BRİNG -- -- getirmek
STROLL -- -STROUL -- gezinmek
ENTER -- ENTI -- girmek
GO -- -GOU -- -- gitmek
WEAR -- -VER -- giymek
SEND -- -SEND -- -- göndermek
SEE -- Sİİ -- -- görmek
İNTERVİEW -- İNTIVYU: -- görüşmek
SHOW -- -SOU -- -- göstermek
LAUGH -- -LA:F -- -- gülmek
SMİLE -- SMAYL -- gülümsemek
TRUST -- -TRAST -- güvenmek
SPEND -- -SPEND -- harcamak
MOVE -- MU:V -- -- hareket etmek
DAMAGE -- -DEMİC -- hasar vermek
MAKE A MİSTAKE -- MEYK I MİSTEYK -- -hata yapmak
REMEMBER -- Rİ'MEMBI -- hatırlamak
REMİND -- -Rİ'MAYND -- hatırlatmak
İMAGİNE -- -İ'MECİN -- hayal etmek
PREPARE -- -- PRI'PEİ -- hazırlamak
FEEL -- Fİ:L -- hissetmek
SERVE -- SÖV -- hizmet vermek
ENJOY -- -İN'COY -- -- hoşlanmak
DİSLİKE -- DİS'LAYK -- hoşlanmamak
ATTACK -- I'TEK -- -- hücum etmek
CONTAIN -- -KIN'TEYN -- içermek
DRINK -- -DRİNK -- -- içmek
SMOKE -- SMOUK -- -- içmek (sigara)
EXPORT -- İK'SPO:T -- ihracat etmek
NEED -- -Nİ :D -- ihtiyacı olmak
INTEREST -- İNTRIST -- ilgilendirmek
SIGN -- -SAYN -- -- imzalamak
BELIEVE -- -Bİ'LİV -- -- inanmak
INJURE,HURT -- İNCI,HÖ:T -- incitmek
GET OFF -- -GET OF -- -- inmek (oto)
BUILD -- -BİLD -- inşa etmek
WANT -- -VONT -- -- istemek
POINT -- -POİNT -- -- işaret etmek
HEAR -- -HİI -- -- işitmek,duymak
OBJECT -- -OBCİKT -- itiraz etmek
PUSH -- -PUŞ -- itmek
ALLOW,PERMIT -- -- I'LAU,PIR'MİT -- izin vermek
ACCEPT -- -IK'SEPT -- kabul etmek
ESCAPE (FROM) -- -- İ'SKEYP -- kaçmak
GET UP -- -GET AP -- kalkmak
STAY -- -STEY -- kalmak (otel)
CLOSE,SHUT -- KLOUZ,ŞAT -- kapamak
SWITCH (TURN) OFF -- SVİC (TÖN) OV -- kapamak (ışık)
DECIDE -- Dİ'SAYD -- karar vermek
MIX,STIR -- -MİKS,STÖ: -- karıştırmak
COMPARE -- -KIMPEİR -- karşılaştırmak
JOIN -- COYN -- -- katılmak
LOSE -- LU:Z -- kaybetmek
DISAPPEAR -- DİSİ'Pİİ -- -- kaybolmak
RECORD -- -Rİ'KO:D -- -- kaydetmek
EARN -- ÖRN -- kazanmak (para)
WİN -- -VİN -- kazanmak (yarış)
CUT -- -KAT -- kesmek
DISCOVER -- -DİS'KAVI -- keşfetmek
BREAK -- -BREYK -- kırmak
LOCK -- LOK -- kilitlemek
RENT -- RENT -- kiralamak
SMELL -- -SMEL -- kokmak
CONTROL,CHECK -- KINTROUL,ÇEK -- kontrol etmek
SPEAK,TALK -- -- SPİİK,TO:K -- konuşmak
FEAR -- Fİİ -- -korkmak
PROTECT -- -PRI'TEKT -- korumak
RUN -- RAN -- -- koşmak
PUT -- -PUT -- koymak
USE -- YU:Z -- -- kullanmak
RESCUE,SAVE -- RESKYU,SEYV -- kurtarmak
DRY -- DRAY -- -- kurutmak
DESTROY -- Dİ'STROY -- mahvetmek
MAKE UP -- -MEYK AP -- makyaj yapmak
WONDER -- -VANDI -- merak etmek
CAUSE -- -KO:Z -- -- neden olmak
HATE,DETEST -- HEYTDİ'TEST -- nefret etmek
GET ENGAGED -- GET İN'GEYCD -- nişanlanmak
READ -- Rİ :D -- okumak
BE,BECOME -- -- Bİ,Bİ'KAM -- -- olmak
CONFİRM -- -KIN'FÖRM -- onaylamak
SİT (DOWN) -- -SİT (DAUN) -- oturmak
PLAY -- PLEY -- -- oynamak
PAY -- PEY -- -- ödemek
BORROW -- -BOROU -- ödünç almak
LEND -- LEND -- -- ödünç vermek
LEARN -- -LÖRN -- -- öğrenmek
TEACH -- -TİİÇ -- öğretmek
KİLL -- -KİL -- -öldürmek
DİE -- -DAY -- -ölmek
SUGGEST -- -SI'CEST -- -- önermek
KİSS -- KİS -- -öpmek
MİSS -- MİS -- -özlemek
APOLOGİSE -- I'POLİCAYZ -- özür dilemek
BURST -- -BÖRST -- patlamak
SHARE -- -ŞEİ -- -paylaşmak
COOK -- -KUK -- -pişirmek
POST,MAİL -- -POUST, MEYL -- postalamak
DİSTURB -- Dİ'STO:B -- -- rahatsız etmek
REFUSE,REJECT -- -- Rİ'FYU:Z,RİCEKT -- redetmek
REQUEST -- Rİ'KVEST -- rica etmek
ACT -- EKT -- -rol yapmak
DREAM -- -DRİ:M -- rüya görmek
HAVE,OWN -- HEV,OUN -- -- sahip olmak
HİDE -- -HAYD -- -- saklanmak
SHAKE -- -ŞEYK -- -sallamak
BUY -- -BAY -- -satın almak
SELL -- SEL -- -satmak
DEFEND -- -DİFEND -- -- savunmak
COUNT -- -KAUNT -- -- saymak (sayı)
SELECT,CHOOSE -- -- Sİ'LEKT,ÇU:Z -- seçmek
BE QUİET -- -Bİ'KVAYİT -- -- sessiz olmak
LİKE,LOVE -- LAYK,LAV -- sevmek
WATCH -- -VOC -- seyretmek
EARSE -- -İ'REYZ, -- silmek
ORDER -- -ORDIR -- -sipariş vermek
ASK -- -ESK -- sormak
SAY,TELL -- -SEY,TEL -- söylemek
PROMİSE -- -PROMİS -- -- söz vermek
BE THİRSTY -- -Bİ TÖRSTİ -- -- susamak
RİDE -- RAYD -- sürmek (at)
DRİVE -- DRAYV -- sürmek (oto)
JOKE -- COUK -- -şaka yapmak
SING -- -SİNG -- şarkı söylemek
SURPRİSE -- Sİ'PRAYZ -- şaşırtmak
COMPLAIN -- KIM'PLEYN -- -- şikayet etmek
SUSPECT -- SI'SPEKT -- -- şüphelenmek
GUESS -- -GES -- tahmin etmek
FOLLOW -- -FOLOU -- -- takip etmek
İMİTATE -- -İMİTEYT -- taklit etmek
COMPLETE -- -KIM'PLİ:T -- tamamlamak
REPAIR,MEND -- RI'PEİ,MEND -- -- tamir etmek
RECOGNIZE -- -- REKIGNAYZ -- tanımak
DISCUSS -- -DİSKAS -- tartışmak
CARRY -- -KEN -- -taşımak
TASTE -- TEYST -- -tatmak
ADVİSE -- -I'VAYZ -- -tavsiye etmek
CONGRATULATE -- -- KIN'GRECULEYT -- tebrik etmek
EXPERİENCE -- -- İK'SPİRİYINS -- -- tecrübe etmek
CURE -- KİYUR -- tedavi etmek
THREATEN -- TRETIN -- -tehdit etmek
OFFER -- -OFIR -- -teklif etmek
REPEAT -- -Rİ'Pİ:T -- tekrarlamak
TELEPHONE -- TELİFOUN -- -- telefon etmek
CONTACT -- -KONTEKT -- -- temas kurmak
CLEAN -- -KLİ:N -- -temizlemek
PREFER -- -PRİ'FÖ: -- -tercih etmek
TRANSLATE -- -TRENZ'LEYT -- tercüme etmek
DELIVER -- -Dİ'LİVI -- -teslim etmek
THANK -- -TENK -- -teşekkür etmek
HAVE A SHAVE -- -- HEV I ŞEYV -- -- traş olmak
CLIMP -- -KLAYM -- -tırmanmak
HOLD -- HOULD -- tutmak
ARREST -- I'REST -- -tutuklamak
FLY -- FLAY -- -uçmak
ARRIVE -- -I'RAYV -- -ulaşmak
HOPE -- HOUP -- umut etmek
FORGET -- FI'GET -- -unutmak
WAKE UP -- -VEYK AP -- -uyanmak
APPLY -- -I'PLAY -- -uygulamak
SUIT -- SU:T -- uygun olmak
SLEEP -- -SLİ :P -- uyumak
PRODUCE -- PRI'DYU:S -- -- üretmek
EXİST -- İG'ZİST -- -var olmak
CANCEL -- KENSIL -- -vazgeçmek
GİVE -- GİV -- vermek
HİT -- -HİT -- vurmak
CATCH -- -KEÇ -- yakalamak
BURN,LİGHT -- BÖ:N,LAYT -- yakmak
DO,MAKE -- -DU:,MEYK -- -yapmak
CREATE -- KRİ'EYT -- yaratmak
HELP -- HELP -- -yardım etmek
FORBİD -- -Fİ'BİD -- -yasaklamak
LİVE -- LİV -- -yaşamak
WRİTE -- -RAYT -- -yazmak
EAT -- İİT -- -yemek
DEFEAT -- -Dİ'Fİ:T -- -yenmek
PLACE -- -PLEYS -- -yerleştirmek
CATCH -- -KEÇ -- yetişmek
WASH -- VO:Ş -- -yıkamak
GUİDE -- -GAYD -- -yol göstermek
TRAVEL -- TREVIL -- -yolculuk etmek
DİRECT -- -Dİ'REKT -- -yönetmek
WALK -- -VO:K -- -yürümek
SWİM -- SVİM -- yüzmek
SUPPOSE -- SIPPOZ -- -zannetmek
VİSİT -- VİZİT -- -ziyaret etmek

İNGİLİZCE CÜMLELER | Türkçe OKUNUŞLARI ve ANLAMLARI

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica